لوورهای متحرک

نمای لوور آلومینیومی و شیدر

نمای لوور آلومینیومی و شیدر
لوور آلومينيومی يا شيدر لوورها علاوه بر جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید، مهندسین معمار را در طراحی نما کمک می کنند . این لوورها همان نورگیرها هستند که در سایزهای مختلف تولید شده و می توان آنها را به صورت های افقی و یا عمودی نصب نمود  لوورها به دو صورت به کاربرده می شوند یا مستقیم در نمای ساختمان و روی پنجره نصب میشوند و یا به صورت افقی روی پیش آمدگی نصب میشود که در این حالت دید را محدود میکند ولی موجب سایه اندازی خوبی می شود از از این حالت در نمای جنوبی استفاده میشود در حالیکه حالت اول در نماهای غربی و شرقی به کاربرده می شود. . لوور ها بر اساس شکل ظاهری عبارتند از: 1-لوور دوکی در این س...
Read More