پروژه های انجام شده

کارخانه اسنوا

کارخانه اسنوا

شهرداری عسلویه

شهرداری عسلویه

ساختمان مرکز همایش های بین المللی

ساختمان مرکز همایش های بین المللی

مجتمع اداری شیخ بهایی

مجتمع اداری شیخ بهایی

هتل فاطیما قم

هتل فاطیما قم

مجتمع  تجاری اداری قصر مادر

مجتمع تجاری اداری قصر مادر

مجتمع مسکونی سعدی تاجیکستان

مجتمع مسکونی سعدی تاجیکستان

ساختمان وزیر نفت

ساختمان وزیر نفت

مجتمع اداری محوی

مجتمع اداری محوی