پروژه های انجام شده

مجتمع تجاری اداری بهشت بانه

مجتمع تجاری اداری بهشت بانه

مجتمع تجاری اداری شریعتی

مجتمع تجاری اداری شریعتی

ساختمان نفت و گاز پارس

ساختمان نفت و گاز پارس

مجتمع تجاری اداری عمارت مجد

مجتمع تجاری اداری عمارت مجد

ساختمان مرکزی بیمه ایران(ساری)

ساختمان مرکزی بیمه ایران(ساری)

مجتمع مسکونی قیطریه

مجتمع مسکونی قیطریه

ساختمان پتروشیمی مرجان

ساختمان پتروشیمی مرجان

مجتمع اداری آذران صنعت

مجتمع اداری آذران صنعت

پارک آب و آتش

پارک آب و آتش